KONTAKT

Szkoła Tańca Libere 


Sala Bielsko-Biała
ul. Krakowska 194 (siedziba znajduje się zaraz obok zjazdu z Obwodnicy Wschodniej Bielska-Białej Kraków/Lipnik)

Nie wiesz jak do nas dojechać? Zainstaluj naszą aplikację (tutaj) - dzięki funkcji nawigacji poprowadzi Cię we właściwe miejsce
lokalizacja sali    -kliknij w link a otworzy się mapka Google Maps


adres mailowy:
libere.szkolatanca@gmail.com

numer telefonu:
tel:+48509124183  (w sprawie pytań, niejasności, nowych kursów, ustalania indywidualnych zajęć itp.)

funpage na facebooku:
https://www.facebook.com/Libere.Bielsko.Biala
POLITYKA USŁUG SZKOŁY TAŃCA LIBERE I UCZESTNICTWA W KURSACH TAŃCA:

 1. Zapisanie się na jakiekolwiek zajęcia taneczne do Szkoły Tańca Libere jest jednoznaczne z akceptacją niniejszej polityki usług oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, których to przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Administratorem jest firma Libere Adam Szczepański nip: 6481701764 będąca jednocześnie prawnym przedstawicielem Szkoły Tańca Libere w BIelsku-Białej przy ul. Krakowskiej 194. Klientem/Kursantem jest osoba podająca swoje dane osobowe Administratorowi, celem przetwarzania ich w celach organizacyjnych. Dane osobowe zbierane są w celu sprawnego zidentyfikowania klienta , rozliczenia usługi oraz poinformowania o ewentualnych zmianach terminów zajęć (jak powiadamianie i przypominanie o starcie kursów, na które Kursant uprzednio się zapisał, przesyłanie informacji niehandlowych związanych z funkcjonowaniem i działalnością Szkoły Tańca a mające wpływ na konkretnych Klientów jak np odwoływanie zajęć, zawieszanie grup, przekładanie startu itp.) Pozyskane dane czyli imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres mailowy podaje klient w formularzu zgłoszeniowym lub osobiście w Szkole Tańca podczas zapisu na zajęcia. Dane pozyskane są na czas trwania danego kursu. Dane te należy w razie jakiejkolwiek zmiany uaktualniać lub w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach usunąć bezpośrednio w recepcji Szkoły. Administrator zobowiązuje się do przetwarzania oraz przechowywania danych w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem polskim. Podstawa przetwarzania zgodnie z art.6 ust1 lit. f) RODO. 
 2. Kursanci uczęszczający na zajęcia zobowiązują się do przestrzegania niniejszej polityki usług.
 3. Nie zapoznanie się z polityką usług nie zwalnia uczestników kursów od obowiązku jej przestrzegania.
 4. Szkoła Tańca Libere informuje, iż przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania z wiedzy, doświadczenia i umiejętności instruktora. Zajęcia prowadzone w szkole, są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.
 5. Zapisu na kurs tańca dokonuje się w formularzu kontaktowym na stronie www.taniec-bielsko.pl, mailem na adres: libere.szkolatanca@gmail.com, telefonicznie pod numerem 509 124 183 lub osobiście w siedzibie Szkoły Tańca Libere.
 6. Ilość miejsc na każdym kursie jest ograniczona. W przypadku większej liczby chętnych niż ilości miejsc na danym kursie obowiązuje zasada pierwszeństwa, czyli na kursie gdzie chętnych jest więcej niż przewiduje to ilość miejsc ustalona przez organizatora, pierwszeństwo wejścia na zajęcia mają osoby wcześniej zapisane w sposób opisany w pkt. 5.
 7. W przypadku kursów objętych zadatkiem (konieczność wpłacenia zadatku każdorazowo będzie wyraźnie zaznaczona w ogłoszeniu o nowym kursie) wpłacenie odpowiedniej kwoty na konto podane na stronie www.taniec-bielsko.pl jest jedynym gwarantem zajęcia miejsca na kursie.
 8. (dot. pkt 7) W przypadku gdy na kurs przyjdą osoby wcześniej nie zapisane, bądź zapisane ale bez uiszczonego zadatku (na kursie, na którym zadatek obowiązuje), pierwszeństwo wstępu na salę taneczną mają osoby, które zapisały się w sposób wymieniony w pkt.5 i jednocześnie wpłaciły zadatek na konto.
 9. (dot. pkt 7) Zadatek jest formą potwierdzenia, iż zapisani klienci wezmą udział w kursie. W przypadku ich nieobecności, zadatek bezzwrotnie przepada.
 10. (dot. pkt 7) Zadatek jest jednocześnie opłatą za pierwsze zajęcia - w przypadku chęci wykupienia całego karnetu wystarczy jedynie dopłacić resztę do karnetu na recepcji Szkoły Tańca Libere w dniu rozpoczęcia kursu.
 11. Każdy uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić się w recepcji w celu weryfikacji płatności i okazania karnetu.
 12. Zajęcia odbywają się co tydzień, w tym samym terminie co pierwsze zajęcia. Wyjątkiem są grupy, które mają zajęcia dwa razy w tygodniu.
 13. W przypadku nieobecności uczestnika na kursie prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu telefonicznie pod numerem 509124183 lub osobiście na recepcji Szkoły Tańca Libere.
 14. Szkoła nie oferuje swoim klientom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki na zajęciach. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a uczestnik kursu deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie karnetu, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Klient taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 15. Instruktor prowadzi zajęcia techniczne oparte na krótkich sekwencjach połączonych ruchów. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (instruktora) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur. Jest również dla wielu pracowników (instruktorów) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą.
 16. Karnety na zajęcia są ważne 4 tygodnie.W przypadku nieobecności uczestnika na opłaconych przez niego zajęciach czy kursie, jak również rezygnacji z zajęć czy kursu Szkoła Tańca Libere nie zwraca uczestnikowi wpłaconej kwoty. Nieobecność taką można odrobić na innych zajęciach (o podobnym profilu oczywiście jeśli takowe zajęcia są w ofercie) nadal mieszcząc się w terminie ważności karnetu np: nie możesz być na zajęciach w czwartek ale podobne są w poniedziałek to możesz przyjść je odrobić informując o tym recepcję i otrzymując potwierdzenie że jest to możliwe (wolne miejsca, czy jest do pary itp :)
 17. Na salę taneczną mogą wchodzić tylko i wyłącznie osoby zapisane, które mają opłacony kurs, w obuwiu zamiennym. Wyjątek stanowią rodzice dzieci w wieku 4-7 lat, którzy mogą przebywać na sali podczas zajęć ich dzieci.
 18. Recepcjonista oraz instruktor mają prawo nie wpuścić uczestnika na zajęcia, których wcześniej nie opłacił.Recepcja, jak i pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort zajęć. Jeśli recepcja, pracownicy administracji lub kierownictwo zadecydują o niedopuszczeniu danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona cała kwota, którą zapłacił. Recepcja, pracownicy administracji, jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć.
 19. Jeśli zajęcia nie odbędą się z winy instruktora bądź innych przyczyn niezależnych od kursanta, ważność karnetu zostanie przesunięta o ilość nie-odbytych zajęć.
 20. Teren Szkoły Tańca Libere jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie szkoły znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z niniejszego regulaminu. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, instruktorów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu szkoły, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy studia i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.
 21. W razie rezygnacji z zajęć prosimy o poinformowanie o tym instruktora lub telefonicznie. 
 22.  Szkoła Tańca Libere informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu oraz recepcji na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi klientami. Codzienna praca szkoły nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, prosimy o opuszczenie placówki. 
 23. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie Szkoły Tańca Libere bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie szkoły, zajęć, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
   * zgłaszanie nieobecności na zajęciach:
Jeśli wiesz, że nie będzie Cie na zajęciach, możesz to zgłosić najpóźniej dzień przed rozpoczęciem zajęć! (daje nam to odpowiednią ilość czasu na "załatwienie" kogoś na Twoje miejsce, żeby ktoś z partnerów/partnerek nie został bez pary).

Co zrobić aby zgłosić nieobecność?
Wystarczy odpowiednio wcześnie wysłać SMS pod numer recepcji (509 124 183) w którego treści prosimy o dokładne wpisanie:
 • imienia i nazwiska
 • nazwy zajęć, na których się nie będzie
 • dokładny termin zajęć (np. poniedziałek 20:30)